Vitajte na stránkach našej materskej školy

 
 

 

Vážení rodičia,

od 1.6.2020 za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení   z dôvodu prevencie šírenia pandémie COVID 19 bude MŠ v prevádzke s nasledovnými pravidlami:

 • Rodičia dajú dieťaťa do MŠ dobrovoľne, tí ktorí nedajú dieťa do MŠ budú mať naďalej  nárok na OČR

 • Deti budú rozdelené do skupín max.  po 15 detí (skupiny sa nebudú meniť, iba ak ich počet výrazne poklesne)

 • Prevádzka MŠ bude max. 9 hodín denne  a to od: 7,00 hod. do 16.00 hod. 

 • Pri hrách zabezpečia  učiteľky  dostatočnú vzdialenosť medzi deťmi  (túto skutočnosť sa nám úplne nepodarí naplniť)

 • Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a podpíše Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (doklady si stiahne pred nástupom dieťaťa do MŠ z webového sídla: horova-slniecko.com, podpísané a s dátumom nástupu dieťaťa do MŠ ich odovzdá  učiteľke.

 • MŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie, ani   krúžkovú  činnosť

 • Dobrovoľná účasť detí v MŠ - neumožňuje MŠ pokračovať vo vzdelávaní podľa Školského vzdelávacieho programu, budeme upevňovať kľúčové kompetencie detí  potrebné  pre úspešne zvládnutie vzdelávania v ZŠ, náležitú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, efektívne umývanie rúk pred stolovaním, ktorý zamedzuje prenosu  nákazy. V závislosti od počasia budú aktivity s deťmi realizované v exteriéri

 • Zamestnanci MŠ pred nástupom do práce vyplnia dotazník o svojom zdravotnom stave, tí  ktorí patria k rizikovým skupinám: tehotné ženy, osoby nad 60 rokov, osoby s oslabenou imunitou, chronickou respiračnou chorobou a iné.. zvážia svoj  zdravotný stav  a z tohto dôvodu sa môže stať, že deti nebudú mať svoju učiteľku

 • Každé ráno budú deti pri vstupe do MŠ prechádzať zdravotným filtrom a meraním teploty

 • Zákaz nosenia ovocia a hračiek z domu 

 • Deti v rámci svojej skupiny nemusia nosiť rúška

 • Rodičia pri vstupe do MŠ majú rúška, dezinfikujú si ruky, najviac sa môžu v MŠ zdržať 10 minút. Ďalej  zabezpečia deťom dve rúška  a pitný režim vodu vo fľaši, ktorú si dieťa berie na dvor a následne  domov na dezinfekciu

 • Pedagogickí zamestnanci pri výučbe detí môžu mať ochranný štít, pri iných  činnostiach sú povinné rúška

 • Nepedagogickí zamestnanci  budú nosiť rúško, alebo ochranný štít

 • Priestory a hračky budú pravidelne dvakrát za deň dôkladne dezinfikované

 • Deti s poruchami stravovania si môžu priniesť stravu z domu v označených nádobách

 • Z kapacitných dôvodov  (15 detí na triede) deti, ktoré majú maminy na MD nastúpia do MŠ až v septembri 2020.

 

Prehlásenie zák. zást..docx (17820)

 
 
 
 

 

 

Informácie o zápise detí do MŠ na školský rok 2020/2021

 
                                              predprimárne_žiadosti2020
 
                                              oznámenie.pdf
   
 
 
  
 
 
 

Vážení rodičia,

Od 10.3.2020 do odvolania, zatvárame všetky Základné a Materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť.

 

 

V súvislosti s aktuálnymi udalosťami, s potvrdením prítomnosti koronavírusu na Slovensku, konkrétne v okolí Malaciek vydávame nariadenie rodičom dochádzajúcich práve z regiónu Záhoria

/ Malacky a okolie Malaciek/, aby si svoje deti od 9.3.2020 dočasne nechali v domácom prostredí. Odporúčanie sa týka zatiaľ do konca týždňa.

Zároveň aj deti, ktoré majú doma mamy na materskej dovolenke zostanú doma v domácom prostredí. V MŠ je zvýšená koncentrácia ľudí, čo predstavuje zvýšené riziko šírenia nákazy.

Na základe opatrenia vydaného Magistrátom hlavného mesta Bratislava, RÚVZ, MŠVV a zriaďovateľom našej MČ BA Devínska Nová Ves naša materská škola prijala ďalšie opatrenia na zníženie rizika šírenia koronavírusu. Rušia sa bezodkladne hromadné akcie a to: športové kurzy, krúžková činnosť kulturné podujatia výleta, poníky.

Ďakujeme, že nepodceňujete toto riziko

V prípade, akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na

tel.č. 0905 813 927

 

                                                              Mgr. Iveta Pillanková

                                                                riaditeľka MŠ

 
 
 
 
 
 
 

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

  Čo treba urobiť:

 
 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie

-      údaje o daňovníkovi

-      vypočítať 2% zaplatenej dane

-      údaje o prijímateľovi:       

17. Slovenská rada rodičovských združení- Rodičovské združenie pri Materskej škole

                    18.  Pavla Horova 3, 841 07 Bratislava

       16.  Občianské združenie

       IČO: 173196170920

Tlačivá za fyzické osoby doručte do konca marca 2020 do MŠ, prípadne do konca apríla poštou, alebo osobne na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (135902)

                                                                      Ďakujeme                     

 

                                         

 

 

Postup prijímania detí do tried s nemeckým konceptom

Postup prijímania detí do

tried s nemeckým konceptom

P. Horova 3, Bratislava Devínska Nová Ves, šk. rok 2020/2021

-

P rijímanie žiadostí: 27.1. 31.1.2020 akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne

-

Žiadosť je k dispozícií na https:// www.nadacia volkswagen.sk/wp content/uploads/Prihlaska MS.pdf

prípadne

v MŠ P. Horova

-

Podmienky prijatia do tried s ne m eck ý m konceptom

-

Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v

stanovenom dátume emailom na: nadacia @volkswagen.s k

-

Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

-

O prijatí rozhoduje poradie prijatia žiadosti do Nadácie

-

Kapacita voľných miest je obmedzená (18 miest)

-

Uprednostnení budú súrodenci detí, ktorí triedy s nemeckým konceptom už navštevujú, resp.

navštevovali

-

Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom apríla, rodičia musia potvrdiť nástup v

priebehu apríla

-

Deti , ktoré triedy s nemeckým konceptom navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

P. Horova 3, Bratislava Devínska Nová Ves, šk. rok 2020/2021

 

 

- Prijímanie žiadostí: 27.1. -  31.1.2020 akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne

 

- Žiadosť je k dispozícií na https:// www.nadacia volkswagen.sk/wp content/uploads/Prihlaska MS.pdf prípadne v 

  MŠ P. Horova 

  

- Podmienky prijatia do tried s nemeckým konceptom

 

- Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v stanovenom

  dátume emailom na: nadacia @volkswagen.s k

 

- Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

 

- O prijatí rozhoduje poradie prijatia žiadosti do Nadácie

 

- Kapacita voľných miest je obmedzená (18 miest)

 

- Uprednostnení budú súrodenci detí, ktorí triedy s nemeckým konceptom už navštevujú, resp. navštevovali

 

- Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom apríla, rodičia musia potvrdiť nástup v priebehu apríla

 

-  Deti , ktoré triedy s nemeckým konceptom navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

 

R O Z H O D N U T I A

o prijatí dieťaťa na školský rok 2019/2020 sa vydávajú v dňoch 10.6. - 14.6.2019

priebežne počas dňa od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 16,00 hod. do 17,30 hod.

 
 

 

 

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

  Čo treba urobiť:

 

 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie

-      údaje o daňovníkovi

-      vypočítať 2% zaplatenej dane

-      údaje o prijímateľovi:        Slovenská rada rodičovských združení,             

                                                        Rodičovské združenie pri Materskej škole

                                                                      P.Horova 3, 841 07 Bratislava

                                                        Občianské združenie

                                                        IČO: 173196170920

Tlačivá za fyzické osoby doručte do konca marca 2019 do MŠ, prípadne do konca apríla poštou, alebo osobne na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (144838)

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf (82891)

 

                                                                      Ďakujeme                                              

 

 

 
 

O Z N A M Y

 
 

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020 sa v zmysle Oznámenia starostu MČ Bratislava - DNV 

uskutoční v termíne od 2.5.2019 do 31.5.2019

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí,sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, v zmysle §59 ods.1 školského zákona budú prijímať:

a) spravidla deti vo veku 3 rokov do 6 rokov ich veku

b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku   (deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšia 5 rokov)                                        

c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Viac informácií nájdete na Oznámení o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré sa nachádza vo vstupnej časti MŠ, 

telefonicky alebo osobne v MŠ P. Horova 3 Bratislava.

 
 
 
 

Informácie a žiadosť o prijatie dieťaťa do tried s nemeckým konceptom v školskom roku 2019/2020 nájdete na:

 

informácie.pdf (182032)

žiadosť o prijatie.pdf (161813)

 
 
 
 
 
 
 
 

Školský rok 2018/2019 začína 3.9.2018, zoznamy detí budú vyvesené od 27.8.2018

 

Nové deti začínajú adaptačný proces prvý deň 2 hod., ďalšie dni podľa dohovoru s p. učiteľkou v triede. 

Deti si prinesú prezuvky a náhradné oblečenie do skrinky (spodné prádlo, ponožky, tričko, tepláčiky) + úsmev na tváričke

                                                             

R O Z H O D N U T I A

o prijatí dieťaťa na školský rok 2018/2019

 

sa vydávajú v termíne od 13.6.2018 do 22.6.2018

priebežne počas dňa, v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 
 
 
 
 

 

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

  Čo treba urobiť:

 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie

-      údaje o daňovníkovi

-      vypočítať 2% zaplatenej dane

-      údaje o prijímateľovi:        Slovenská rada rodičovských združení,             

                                                        Rodičovské združenie pri Materskej škole

                                                                      P.Horova 3, 841 07 Bratislava

                                                        Občianské združenie

                                                        IČO: 17319617920

Tlačivá za fyzické osoby doručte do konca marca 2018 do MŠ, prípadne do konca apríla poštou, alebo osobne na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

 

                                                                      Ďakujeme                                              

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (149724)

potvrdenie-dan 2017.pdf (141057)

      

             

OZNAM O NÁSTUPE NOVÝCH DETÍ

Nakoľko sa  mierne predĺžil termín ukončenia stavebných prác prístavby novej triedy, nástup nových detí je 29.1.2018 - trieda Motýliky.

Do MŠ dieťa potrebuje prezuvky a náhradné veci na oblečenie.

Prvý deň je adaptácia 2 hodiny, ostatné individuálne podľa potreby dieťaťa.

 
 
 
 

POSTUP PRIJÍMANIA DETÍ DO "NEMECKÝCH TRIED" šk. rok 2018/2019

 • Prijímanie žiadostí: 22.1.2018 - 26.1.2018 (akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne)

 • Žiadosť je k dispozícii na https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/bilingvalna-vychova-v-rannom-veku/ prípadne v MŠ P. Horova 

 • Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v stanovenom dátume  emailom na: alexandra.pappova@autovision.sk

 • Deti, ktoré "nemecké triedy" navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

 • Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

 • Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom marca, rodičia musia potvrdiť nástup v priebehu apríla 

                         

 

    O Z N A M

 

V súvislosti s výskytom žltačky typu A v Bratislavskom kraji a na základe upozornenia RÚVZ Vás žiadame o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

V prípade výskytu žltačky typu A v rodine treba ihneď upovedomiť triedne učiteľky a vedenie MŠ.

 
 
 
 
                                                                       

 

Prosíme rodičov predškolákov z budovy J. Smreka 8, ktorí 31.8.2017 ukončili návštevu našej materskej školy, aby na mailovú adresu vedúcej školskej jedálne: 

lepesovaz@gmail.com, alebo osobne,

oznámili číslo účtu, na ktorý im môže zaslať vzniknutý preplatok za stravu v školskom roku 2016/2017.

                                                                                                                                                     Ďakujeme za pochopenie

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste poukázaním svojich 2% z dane podporili našu materskú školu.

Vaše príspevky použijeme na skvalitnenie vybavenia materskej školy v prospech Vašich detí.

 

Špeciálny pedagóg

V  mestskej časti DNV začala pracovať školská špeciálna pedagogička. Našej MŠ je k dispozícii každý piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod.

V prípade potreby konzultácie môžete volať 0902 369 696.

 

Hudobné kurzy

18.01.2017 18:56
"Hudobná škola Yamaha otvára v priestoroch našej materskej školy hudobné kurzy pre deti od 4-6 rokov. Kurzy budú vedené v skupinách s komunikačným jazykom slovenskym alebo nemeckým. Prihlasovanie prebieha online na www.artesia.sk, kde najdete podrobnejšie informácie a prihlasovací formulár na...

Dve nové triedy

25.10.2015 11:32
Dve nové triedy MŠ P. Horova3 určené pre predškolákov. Naša mestská časť využila  možnosť  a požiadala  o dotáciu  zo štátnehoSR. Vypracovala a podala projekt so žiadosťou. Boli sme úspešní a dostali sme 42 000 € , ktoré nám boli poskytnuté  z dotačného rozpočtu  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky na rozšírenie kapacít materských škôl.Dotačná suma nebola  postačujúca,...

Fotky nových tried

Dopravná výchova

01.02.2015 15:21
Problematika dopravnej výchovy v MŠ, predovšetkým výchovy k dopravnej disciplíne, je veľmi náročná a zložitá.  Chodci a z chodcov práve deti sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky.  Deti z MŠ P. Horova 3 sa vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu VW - Slovakia s názvom...

Úhrada príspevkov za dochádzku

05.10.2014 18:11
Na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť prispieva mesačne na 1 dieťa 16,30 €. Výška príspevkov je určená MZ MČ BA, DNV vo VZN č. 4. Termín vyberania príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v MŠ je najneskôr do 10....

Školský rok 2014 - 2015

28.08.2014 17:46
  Nástup detí do MŠ je od 6:30 do 8:00 hod.  !  Nové deti začínajú adaptačný program prvý deň 2 hod. ďalšie dni podľa dohovoru s p. učiteľkou na triede.  Deti si prinesú prezúvky a náhradné oblečenie do skriniek ( spodne prádlo, ponožky, tričko, tepláčiky) + úsmev na...

Jedálny lístok na jún 2020

26.05.2020 00:00
1.6.2020 - 5.6.2020.jpg (493412)